Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közhasznúsági jelentés

2010.11.05
 
 
 
 
 
 
 
A Mobilizmo Gyermekliga
 2009. évről szóló
közhasznúsági jelentése, tevékenységének értékelése
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Számviteli beszámoló
Mérleg szerinti eredménykimutatás
Megnevezés
Bevétel
(Ft.)
Kiadás
(Ft.)
Terv szerinti értékcsökkenési leírás
0
0
Anyagbeszerzés
0
0
Alapanyag
0
0
Segédanyag
0
2300
Csomagolóanyag
0
1130
Utazási költségtérítés
0
0
Nyomtatványok, irodaszer
0
4300
Szg. tartozék
0
0
Egyéb anyag
0
0
Szállítási költség
0
0
Telefonálási költség
0
0
Levél, bélyeg, csomagfeladás
0
1610
Tagsági díj
0
0
Hirdetés, reklám kltsg.
0
0
Belföldi utazás, szállás kltsg.
0
17401
Igénybe vett egyéb szolg.
0
0
Bankköltségek
0
11300
Egyéb
0
0
Kis értékű tárgyi eszköz
0
0
Étkezés – képzés
0
15010
Versenyzők díjazása
0
81845
Folyószámla kamat jóváírás
41
0
Programtámogatás
65000
0
APEH 1%
22520
0
Működési támogatás
0
0
ÖSSZESEN
87561
134896
Értékcsökkenés nélkül, tárgyi e. beszerzéssel pénzügyi levezetés
Előző évi áthozat
67271
0
Bevételek
 
0
Költségek
 
0
Tárgyi eszköz vásárlás
0
0
Bevétel/kiadás
154832
134896
Átvitel 2010-re
19936
Szervezetünk programjait elsősorban pályázati támogatások segítségével valósítja meg. A kiadási oldalon jelentkező tételeket a költségvetési tervben meghatározottak szerint használtuk fel a közhasznúság szem előtt tartásával. A gazdálkodással kapcsolatban elmondható, hogy az ésszerű, a kitűzött célok megvalósítását segítő gazdálkodás valósult meg a tárgyévben. A 2009-es tárgyévre tervezett kiadások és bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak. Nagy értékű eszközbeszerzésünk 2009-ben nem volt. Nyertes pályázataink adtak lehetőséget az alapvető működési kiadások és a képzés megvalósítására, továbbá a havi rendszerességű programjaink pénzügyi fedezetének biztosítására. Az egyik legfontosabb kapcsolattartási formánk költségvonzataként a posta jelentkezik, mely biztosítja a folyamatos kapcsolattartást, és a programszervezések során felmerülő költségeket. A 2009. évben is elsősorban az E-mail formájában és honlapon keresztül történő kapcsolattartást részesítettük előnyben, mely költségmegtakarítást eredményezett. A programok jutalmazása a versenyeken eredményt elérő gyermekek kis értékű tárgyjutalmazására fordított éves kiadás szerepel, amit tovább növelt a támogatók által a gyermekek részére biztosított tárgyjutalmak mennyisége. Az egyéb kiadások a fenti kategóriákba nem sorolható, a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó költségeket tartalmazza (pl: hirdetőtábla). A programok szervezéséhez, lebonyolításához  fizetett alkalmazottat nem foglalkoztatunk, ezzel is takarékoskodunk a rendezvények magasabb összegű díjazására.
2.  Költségvetési és egyéb támogatások felhasználása
Támogatást nyújtó
Kapott támogatás
( Ft .)
Támogatási cél
A támogatás felhasz-nálása
Grund Klubhálózat
35.000
 
Programtámogatás
„Örökmozgó lettem” vetélkedő
Grund Klubhálózat
30.000
Programtámogatás
„Mobilizmo Dalárda”
APEH 1%
22.520
Közhasznú tevékenység
Közhasznú programok, gyermek és ifjúsági érdekképviselet
Összesen
87.520
-
-
 
 
 
 
3.  Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Megnevezés
Összeg
Állóeszközök
0
Állóeszközök ért. csökk. 2009-ben
0
Felszerelések
0
Induló tőke
0
Tőkeváltozás
0
4.  Cél szerinti juttatások kimutatása:
Szervezetünk pénzbeli juttatást szervezet vagy személy részére nem biztosított.
A 2009. évben megvalósított programokra fordított cél szerinti kiadások:
·         Verseny, képzés étkezési költsége, díjazása: 115.386  Ft.
5.  Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke 0 Ft.
6.  A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
A Mobilizmo Gyermekliga vezetősége, tagjai munkájukat társadalmi munkában végzik. A vezető tisztségviselőknek a 2009. évben szervezetünk juttatást nem nyújtott.
 
 
 7.  A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
l.
1.  A Mobilizmo Gyermekliga célja: 
Gyermekligánk azzal a szándékkal alakult, hogy pedagógiai feladataink ellátása mellett a lehető legtöbb módon segítsünk diákjainknak. Igyekszünk mindent megtenni, hogy életükbe egy kis színt, vidámságot, szeretetet, örömet vigyünk. A Gyermekliga alapító okiratában szerepel, hogy legfőbb célunk olyan programokat, kirándulásokat szervezni gyermekeink számára, amelyekre a család nem tud elegendő anyagi forrást biztosítani. Igyekszünk a városon belül és lehetőségeinkhez mérten országosan szponzorokat és segítőket találni, illetve minden pályázati lehetőséget kihasználni, amivel programjainkat finanszírozni tudjuk.
2.  A Mobilizmo Gyermekliga közhasznú tevékenységei:
A Somogy Megyei Gyermekcsapatok Szövetsége a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjának 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 14. alpontjában megnevezett közhasznú tevékenységek körében az alábbi területeken lát el feladatokat:
  • a sport, a szabadidősport, az egészséges élet, a természeti környezet, a tudomány-és technika, a kultúra értékeinek ápolása és védelme,
  • a gyermek és ifjúsági érdekképviselet,
  • a speciális csoportok, rétegek, korosztályok és más társadalmi csoportok problémáinak megoldásában való részvétel,
  • a szabadidős tevékenységek szervezése.
Szervezetünk vállalásának megfelelően közhasznú tevékenységét a tervezett éves program szerint megvalósította.
Az alapszabálynak megfelelően megtartott rendezvények nyilvánosak voltak, azokon a Mobilizmo Gyermekliga tagjain kívül más személy is térítésmentesen részt vehetett és részt vett.
Programjaink közül az „Örökmozgó lettem” vetélkedősorozat, szervezetünk egyik legnagyobb rendezvénye, amely a Somogy megye területéről jelentkező speciális általános iskolák diákjainak tartalmas szabadidős programot biztosít! A program több hónapos elődöntővel kezdődik, mely lehetőséget biztosított a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 2009-ben első alkalommal szerveztük meg komplex programunkat, melyet nagy sikerére való tekintettel hagyományőrző céllal minden évben meg kívánunk rendezni.
A helyi „Mobilizmo Dalárda” verseny, mely szintén nagy sikerére való tekintettel hagyományőrző céllal ezentúl minden évben meg kívánunk rendezni, de már városunk határait túl lépve  régiónkban.
Programjainkat a csatlakozó és aktív (vidéki) gyermekszervezetekkel közösen szervezzük. Együttesen nagyobb hatékonyságú rendezvényeket tudunk lebonyolítani!
A Somogy Megyei Gyermekcsapatok Szövetsége által szervezett programokon ( Megyesztár, Talpraesett) aktívan, folyamatosan részt veszünk.
A nagyobb és a hagyományos programok szervezését, megrendezését támogatók és pályázatok segítségével biztosítjuk.
 
Programjaink szinten tartása, folyamatossága csak a támogatások megtartásával érhető el.
A Mobilizmo Gyermekliga havonta több helyi szintű programot ( sportrendezvényt, rajzpályázatot, túrát) biztosít, ezen kívül további bőséges programkínálat teszi lehetővé a gyerekek szabadidős tevékenységének megfelelő biztosítását.
A gyermek és ifjúsági érdekképviseletet folyamatosan ellátjuk, fórumokon, gyűléseken veszünk részt (pl.: Somogy Megyei Gyermekcsapatok Szövetsége által szervezett továbbképzések, civil fórum…). A támogatók szerepvállalása és a helyi médiák kedvező reagálása visszaigazolja számunkra, hogy tevékenységünk folytatására a jövőben is szükség van.
A közhasznúsággal járó feladatok folyamatos megvalósításán tevékenykednek a felnőtt segítők, társszervezet-vezetők. Programjainkon "szűrés" nélkül vehetnek részt a hátrányos helyzetű fiatalok.
A 2010-es évben kiemelt jelentőséggel bír a 2. alkalommal megrendezésre kerülő „Örökmozgó lettem”  verseny.   
 
 
Rendezvényeink több településen kerülnek lebonyolításra, így a gyerekek megismerhetik egymás lakóhelyét is a fokozott élményszerzés mellett. A megyei színtű rendezvényeinken rendszeresen részt vesznek kissebségiek, fokozottan hátrányos helyzetűek, "nehezen kezelhető gyerekek", stb. A rendezvények sokszínűsége mindenki számára szerteágazó lehetőségeket biztosít.
 
A beérkezett információk is bizonyítják, hogy a helyi kisközösségekben szervezett versenyek, programok is nagy sikert aratnak a szabadidejüket önzetlenül feláldozó felnőtteknek köszönhetően. Nagyszámú értékes, vonzó, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító lehetőségek állnak a gyerekek rendelkezésére.
A fiatalsággal a kapcsolattartás rendszeres és nagyon jónak mondható! Az esetlegesen felmerülő problémákat legjobb tudásunk szerint próbáljuk meg megoldani.
A Mobilizmo Gyermekliga tagjai munkájukat társadalmi munkában látják el, ezzel is hozzájárulva a gyermekprogramok színvonalának emeléséhez.
Különös figyelmet fordítunk az érdekegyeztető fórumokon való részvételre, rendezvényeinkhez szükséges pénzügyi fedezet – többségében - pályázati úton történő biztosítására.
Tevékenységünkről egyre többen érdeklődnek és egyre több mosolygós gyereket láthatunk magunk körül, ami egyértelműen bizonyítja számunkra, hogy tevékenységünket a továbbiakban is folytatni kell.
Kitűzött céljaink megvalósításához nagymértékben hozzájárult a felnőtt segítők önzetlen munkája, amit a színvonalas programok lebonyolítása egyértelműen bizonyít.
  • Szervezetünk fizetett alkalmazottat nem foglalkoztat, ezzel is hozzájárulva a kiadások csökkenéséhez, a programok színvonalának emeléséhez.
  • A kapott támogatásokat a közgyűlési határozatban foglaltak szerint használtuk fel.
  • A pályázatokon nyert anyagi támogatásokat a pályázati kiírásnak megfelelően használtuk fel.
 
 
A Mobilizmo Gyermekliga
2009. évi (megtartott) programjai:
 
 
Program neve
Időpontja
Téli kézműves foglalkozás
Január
„Örökmozgó lettem” versenysorozat kiírása, megszervezése
Február
„Talraesett talpra esett” versenyen való részvétel
Március-május
Gyalogtúra
Április
Gyermeknap a városi strandon
Május
Kisvasutas kirándulás
Május
„Örökmozgó lettem” versenysorozat döntője
Június
Rajzpályázat - Tanévkezdés
Szeptember
Szüreti kirándulás
Október
Megyei Ki-Mit-Tud?-on részvétel
November
Téli buli: karaokee verseny, játszóház, Disco, stb.
December
 
 
 
 
A Mobilizmo Gyermekliga
2010. évi tervezett programjai:
 
 
Program neve
Időpontja
Érdekképviselet, fórumokon, előadásokon való folyamatos érdekképviselet
Januártól decemberig
Talpra esett Talpraesett játékon való részvétel
Január-április
Vezetőképzés , közgyűlés (3 nap)
Február
„Örökmozgó lettem” versenysorozat kiírása, megszervezése
Február
Valentin-napi kézműves délután, disco
Február
Origami verseny
Március
„Örökmozgó lettem” versenysorozat
Március
Kerékpártúra
Április
„Örökmozgó lettem” versenysorozat döntő
Május
Kisvasutas természetjárás
Május
Gyermeknapi program
Május
Vízi vetélkedő
Június
Mecsextrém Park-kirándulás Pécsre
Szeptember
Töklámpás-készítő verseny
Október
Megye-sztár rendezvényen részvétel
November
Mikulás kupa kispályás focitorna
December
„Mi van a puttonyban?” Fővárosi Nagycirkusz
December
Téli buli: karaokee verseny, játszóház, Disco, stb.
December
 
Szervezetünk a pályázati források és az esetleges időpontütközések miatt a programváltoztatás jogát fenntartja!
 
 
 
Nagyatád, 2010. február 15.